Wybrano nowy Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej

W sobotę 20 listopada br. w DDM Studnia w Płocku odbył się XXVII zjazd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej. Podczas spotkania druhny i druhowie wybrali nowy Zarząd stowarzyszenia. W trakcie przedpołudniowej części spotkania KSM-owicze zaprezentowali m.in. sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie sekcji modlitewnej. Przedstawiono także plan działania na najbliższy rok.

Ksm

W samo południe uczestnicy spotkania zgromadzili się na modlitwie. Tuż po Aniele Pańskim rozpoczęła się Msza Święta. Podczas homilii ks. Michał Fordubiński asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej mówił o poszukiwaniu światła do działania na rzecz KSM-u tak, by ta praca każdemu z nas dawała siłę.

- Pan Jezus daje obraz przyszłego świata. Jeśli człowiek pozna prawdę, to musi tę prawdę dopasować do swojego sumienia. To jest program na kolejne lata służby w KSM, słuchać swojego sumienia, pamiętać, by nasze sumienie, które jest darem do Pana Boga, tak głośno do nas mówiło, żebyśmy chcieli słuchać i zmieniać siebie dla Pana Boga – powiedział ks. Michał Fordubiński.    

Po Mszy Świętej i wspólnym obiedzie rozpoczęła się druga część obrad, w trakcie której odbyły się wybory do Zarządu KSM DP. W głosowaniu tajnym kandydatami na prezesa zostali: Anna Błazińska, Katarzyna Kacprzak, Julita Więcław. O wyborze prezesa zdecyduje biskup płocki Piotr Libera. Jeden z kandydatów na prezesa zostanie jego zastępcą, a drugi będzie delegatem na Krajową Radę KSM.

Ponadto w skład zarządu wejdą: Natalia Kowalska, Jakub Jatkowski, Martyna Ostrowska, Marta Banaś. Diecezjalną Komisję Rewizyjną utworzyli: Olga Błażejewska (przewodnicząca), Stella Kruszyńska, Sylwia Kruszyńska. Na zakończenie spotkania podziękowano ustępującym członkom Zarządu KSM DP.

Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę