XI Zaduszki Strażackie w Płocku

Około stu strażaków wzięło udział w XI Zaduszkach Strażackich, które odbyły się 14 listopada br. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku. Wspólnie modlono się w intencji zmarłych druhen i druhów: - Za wszystkim, co dzieje się w życiu, stoi Bóg. Warto być przygotowanym do ostatecznego spotkania z Nim – powiedział  ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin w Kurii Diecezjalnej w Płocku, wykładowca akademicki.

Znicz.jpg

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kan. mgr Roman Bagiński, kapelan straży pożarnych w powiecie płockim, ekonom diecezji płockiej. Kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin w Kurii Diecezjalnej, wykładowca w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.      

Kaznodzieja powiedział, że każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu „doświadcza piekła, ma do czynienia z czyśćcem, może czasami także dotknąć nieba”. Takie sytuacje stanowią część ludzkiego życia. 

 - Kiedy przychodzicie do Chrystusa, który jest Królem czasu i historii, gdy myślicie o przemijaniu, nosicie w swojej pamięci twarze i nazwiska konkretnych zmarłych druhów strażaków, wierzycie, że piekło, czyściec i niebo nie są dziełem przypadku. Za tym wszystkim, co dzieje się w życiu - stoi Bóg. To On ostatecznie, przez swoją opatrzność, rządzi historią i światem. Myślicie o tym, gdy stoicie nad grobami strażaków, gdy na cmentarzach parafialnych budujecie miejsca pamięci czy tablice z nazwiskami zmarłych. Wy o nich pamiętacie, ale pamięta o nich także Bóg – podkreślił ks. Wojciech Kućko.

Dodał, że doświadczenie przemijania i odchodzenia pokazuje, że nie wszystko w życiu zależy od człowieka, nie wszystko uda się zrealizować, nie każda akcja strażacka, nawet najlepiej przygotowana, potoczy się tak, jak należy. W takich momentach człowiek doświadcza potrzeby zwrócenia się do Boga, który jest większy od „piekieł i czyśćców doznawanych na ziemi”.

Duszpasterz zaznaczył, że przez różne sytuacje i wydarzenia trzeba zbliżać się do Boga. Bóg daje każdemu człowiekowi możliwość wyboru, co jest wpisane w rozum, ale też w wolę. W wytrwaniu przy Bogu pomaga modlitwa, która kształtuje wolę człowieka.

Ks. dr Wojciech Kućko przytoczył też dane, z których wynika, że coraz mniej ludzi myśli o śmierci, a przeważająca liczba osób chciałaby umrzeć nagle. Ludzie nie chcą mieć czasu, aby przygotować się do spotkania z Bogiem, żeby wcześniej przyjąć sakrament pokuty i Komunię św.: - Gdy słychać syrenę strażacką, ktoś może umierać. Niech ten sygnał przypomina także wam, abyście i wy byli przygotowani na śmierć, bo przecież z wyjazdu na akcję można nie wrócić – zaznaczył teolog.

Podczas Mszy św. w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z Gąbina, która dała także krótki koncert.

W spotkaniu modlitewnym uczestniczyło około stu strażaków, obecne były strażackie poczty sztandarowe, zakładowe, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele parlamentu i władz strażackich.   

XI Zaduszki Strażackie odbyły się po raz kolejny z inicjatywy ks. kan. dr Andrzeja Zakrzewskiego, diecezjalnego kapelana straży pożarnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę