XIV Niedziela Biblijna oraz VI Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

1 maja 2022 r. będziemy przeżywać w Kościele w Polsce XIV Niedzielę Biblijną oraz VI Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W tym roku wydarzeniom tym towarzyszy hasło „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego.” Gorąco zachęcamy Czcigodnych Księży do wykorzystania w tym dniu i w następującym po Niedzieli Biblijnej Tygodniu Biblijnym materiałów pomocniczych, jakie zostają oddane do dyspozycji Duszpasterzy każdej z parafii naszej Diecezji.

Biblia1.jpg

Szczególnie cenną pomocą do przeżycia Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego i Tygodnia Biblijnego są celebracje liturgiczne oraz materiały homiletyczne i katechetyczne zawarte w Biuletynie Dzieła Biblijnego. Zawierają one gotowe do wykorzystania formularze celebracji liturgicznych, scenariusze katechez oraz wzory nabożeństw okolicznościowych. Całość tekstu jest dostępna również w formie elektronicznej na załączonej płycie CD - w ten sposób do każdej celebracji czy katechezy z osobna można mieć do dyspozycji osobno przygotowany tekst, który w razie konieczności można również dostosować do potrzeb własnej Wspólnoty.
Ogólnopolskie celebracje związane z Niedzielą Biblijna i Narodowym czytaniem Pisma Świętego będą miały miejsce w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach oraz na Jasne Górze. Transmisję z tych uroczystości przeprowadzą Telewizja Polska (z Łagiewnik o godz. 7.00 i Jasnej Góry o godz. 11.00) oraz Telewizja Trwam (z Jasnej Góry, godz. 9.30). Celebracja diecezjalna będzie miała miejsce w niedzielę, 1 maja 2022 r., w katedrze płockiej, w czasie Eucharystii o godz. 10.00. Msza święta będzie transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.
Ponieważ zaproponowany w Biuletynie sposób celebracji Narodowego Czytania Pisma Świętego może rodzić w praktyce pewne trudności (sugeruje się rozpoczęcie liturgii od czytania Ewangelii przez lektorów świeckich, w miejsce aktu pokuty), dlatego w załączonych na stronie diecezjalnej materiałach został zaproponowany plan nabożeństwa Słowa Bożego, do wykorzystania poza liturgią Mszy Świętej, w samą Niedzielę Biblijną lub w tygodniu po niej następującym.
Celebracje Niedzieli Biblijnej i Narodowego Czytania Pisma Świętego mają prowadzić do ożywienia „ciekawości Słowa Bożego” i życia nim w codzienności. Jak mówi dokument Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poświęcony świętowaniu Niedzieli Słowa Bożego: „dla wierzącego chrześcijanina każdy dzień jest świętem Biblii”. Pozostaje żywić nadzieję, że tak się właśnie stanie, również dzięki inicjatywie Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego.
Korzystam z tej okazji, aby wyrazić serdeczne podziękowanie za zaangażowanie licznego grona Duszpasterzy i wiernych świeckich w wielorakie formy zaangażowania biblijnego w parafiach Diecezji Płockiej. Poznawanie Pisma Świętego jest przecież poznawaniem Chrystusa, odkrywaniem Boga bliskiego człowiekowi, i On sam staje się nagrodą dla wszystkich, którzy Go w żywym Słowie szukają.

Ks. Jarosław Kwiatkowski
Moderator Diecezjalny Dzieła Biblijnego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę