XIV Pielgrzymka rowerowa „Śląskie sanktuaria” – 26 czerwca – 2 lipca 2023 r.

Miejscem docelowym tegorocznej, czternastej już Pielgrzymki rowerowej jest Skoczów. Słynie on z kopii obrazu MB Pompejańskiej („Polskie Pompeje”). Jest także miejscem narodzin św. Jana Sarkandra. Tutaj był także podczas jednej z pielgrzymek Jan Paweł II, odprawił Mszę św. dziękczynną za kanonizację św. Jana Sarkandra. Dzień wcześniej św. Jan Paweł II kanonizował w Ołomuńcu (Morawy) św. Jana Sarkandra.

Rower.jpg

Patronem tegorocznej Pielgrzymki jest więc św. Jan., a słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Skoczowie „Musicie być mocni w wierze!” jej hasłem przewodnim.  Tegoroczna trasa podzielona jest na 3 etapy. Pierwszy wiedzie na Jasną Górę. Z Częstochowy pojedziemy do miejsca narodzin św. Jana Sarkandra – Skoczowa. Pielgrzymka zakończy się w Ołomuńcu, miejscu kanonizacja św. Jana.

Po drodze rowerzyści zwiedzą kilka innych śląskich sanktuariów: Gidle, Jasna Góra, Piekary Śląskie, Pszów, Turza Śląska. Szczegółowe informacje o Pielgrzymce u ks. Pawła Czarneckiego i ks. Sebastiana Pakulskiego – tel. 661 397 792.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę