XXV Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi w Płocku

- Miłosierdzie, to czyn – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do uczestników XXV Ogólnopolskiego Spotkania Opłatkowego Honorowych Dawców Krwi, które odbyło się 9 stycznia 2022 r. w płockiej parafii pw. św. Józefa. W spotkaniu wzięło udział około dwustu osób. Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka krwi. 

HDK

Bp Mirosław Milewski w homilii powiedział, że honorowi dawcy krwi z całej Polski na płockim Wzgórzu Miłosierdzia (ta nazywane jest wzgórze, na którym znajduje się kościół parafii św. Józefa) dziękują Bogu bogatemu w miłosierdzie za miniony rok. Czynią to we wspólnocie osób, dla których „miłosierdzie, to czyn”.

Zaznaczył, że to dziękczynienie odbywa się w mieście, w którym niemal 91 lat temu św. siostra Faustyna Kowalska po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego i wypowiedziała znany na całym świecie akt strzelisty „Jezu, ufam Tobie!”.

Kaznodzieja podkreślił, że krwiodawcy wiedzą, że krew to jeden z najbardziej pożądanych „leków”, jakimi dysponuje medycyna. Ten wyjątkowy „lek” można uzyskać jedynie od drugiego człowieka.

Ponadto w Niedzielę Chrztu Pańskiego podkreślił, że Jezus - Syn Boży nie miał grzechów, ale przyjął od Jana Chrzciciela chrzest pokuty, bo „chciał na ziemi być i żyć jak człowiek”, i odkupić ludzkość z jarzma grzechów.

Bp Milewski dodał, że to święto jest okazją do przypomnienia sobie własnego chrztu i podziękowania za niego Bogu: za księdza, który go udzielił, za rodziców, za chrzestnych. Przypomniał, że papież Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. odwiedził swój kościół parafialny w Wadowicach. Dziękując za udzielony mu przed laty chrzest, ucałował chrzcielnicę na znak, iż jest to miejsce, w którym zaczęła się jego cała droga życiowa we wspólnocie Kościoła.

Przytoczył definicję chrześcijanina ze słownika, że jest to to osoba „wyznającą wiarę w Jezusa jako Chrystusa lub w religię opartą na nauczaniu Jezusa”. Jednak prawdziwy chrześcijanin to ktoś, kto prawdziwie wierzy i ufa Jezusowi: że On umarł na krzyżu za ludzkie grzechy, że zmartwychwstał.

- Prawdziwe chrześcijaństwo, to nie jest chrześcijaństwo „słownikowe”. Ono opiera się na realnym przekonaniu, że chrześcijanin jest dzieckiem Bożym, kimś, kto ma „nowe życie” w Chrystusie - podkreślił biskup pomocniczy w Płocku.

Życzył, aby wspólna modlitwa w Niedzielę Chrztu Pańskiego stała się źródłem duchowej odnowy: - Bądźcie realnymi chrześcijanami we współczesnym społeczeństwie. Pamiętajcie, że przez chrzest święty zostaliście odrodzeni do nowego, wyjątkowego życia w Bogu - głosił hierarcha.  

W XXV Ogólnopolskim Spotkaniu Opłatkowym Honorowych Dawców Krwi wzięły udział osoby z całej Polski, w tym około dziesięciu pocztów sztandarowych.

Uczestnicy spotkania składali sobie życzenia przy opłatku. Ponadto chętni mogli oddać krew w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie - Oddział Terenowy w Płocku.

- Spotkaniem opłatkowym inaugurujemy naszą działalność na początku roku. Prosimy Nowonarodzonego Pana Jezusa o błogosławieństwo dla honorowych dawców krwi. Pamiętajmy, że dawcy są anonimowi, że oddają cząstkę siebie osobom, których nie znają, nie wiedzą, komu pomagają, a mimo to oddają im własną krew. Nie pytają, co z tego będą mieli – podkreślił o. płk. rez. Zenon Surma CMF, krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi.

Kapelan honorowych dawców krwi dodał, że wiele osób oddaje krew z motywów religijnych, bo przecież Jezus Chrystus za wszystkich przelewał swoją krew na krzyżu. Dawcy krwi są altruistami, ale potrzebują nabrania sił duchowych na nowy rok. Poza tym podczas wspólnej modlitwy dziękują Bogu za własne zdrowie. O. Surma przypomniał, że honorowi dawcy krwi uczestniczą też w maju w pielgrzymce na Jasną Górę oraz we wrześniu w pielgrzymce do Lichenia.        

Podczas spotkania dwie osoby przyjęły Medal Pamiątkowy za szacunek dla Polskiego Czerwonego Krzyża: wręczono go ks. biskupowi Mirosławowi Milewskiemu i ks. kan. por. rez. Andrzejowi Smoleniowi, proboszczowi parafii pw św. Józefa w Płocku. Medale wręczył Jerzy Bogusław Czubak, prezes honorowy Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie.

W jubileuszowym spotkaniu w Płocku m.in. uczestniczyła Ewa Domosławska, prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Płocku, Marianna Cichocka - była prezes tego Zarządu, Katarzyna Błaszczyk, kierownik Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Płocku.

Organizatorem spotkania był o. płk. rez. Zenon Surma CMF, krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi oraz ks. kan. por. rez. Andrzej Smoleń, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Płocku. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę