Zakończenie peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej – 10 kwietnia 2022 r.

W Niedzielę Palmową 10 kwietnia 2022 r. w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie rozpoczną się rekolekcje wielkopostne. Lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy i wszyscy, którzy tworzą szpital będą mogli uczestniczyć w Mszy św., a także skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Podczas rekolekcji zakończy się peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej w diecezji płockiej.

Bł. Hanna Chrzanowska
ekai

W drugim dniu rekolekcji, w czasie całodniowego wystawienia Najświętszego Sakramentu, księża będą służyć swoją obecnością w konfesjonale. W tym roku rekolekcje będą połączone z peregrynacją relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki. Szpital w Ciechanowie będzie miejscem w naszej diecezji, w którym zakończy się peregrynacja relikwii Błogosławionej Pielęgniarki po szpitalach, domach opieki, domach pomocy społecznej, hospicjach i zakładach opieki leczniczej w diecezji płockiej.

 

SZPITALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Z BŁ. HANNĄ CHRZANOWSKĄ

NIEDZIELA PALMOWA, 10 KWIETNIA

7.15. MSZA ŚW.

17.00. MSZA ŚW.

 

MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI W KAPLICY SZPITALA W GODZ. 16.00 – 17.00

 

PONIEDZIAŁEK, 11 KWIETNIA

17.00. MSZA ŚW. - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PEREGRANACJI RELIKWII BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ  W DIECEZJI PŁOCKIEJ

 

MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI W KAPLICY SZPITALA W GODZ. 9.00 – 17.00

 

Rekolekcje poprowadzi ks. Piotr Smoliński,

wikariusz parafii bł. Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę