Zaproszenie Biskupa Płockiego do udziału w zamknięciu procesu synodalnego na etapie diecezjalnym

Logo Synod 2021

Kochani Diecezjanie!

Zapoczątkowany przez papieża Franciszka w całym Kościele powszechnym proces synodalny w ostatnich miesiącach odbywał się także w naszych parafiach i całej diecezji. Jestem ogromnie wdzięczny Duchowi Świętemu, że dynamicznie i z ewangelizacyjną mocą prowadził wiernych świeckich, siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, kleryków, kapłanów i biskupów naszej diecezji w czasie odbytych spotkań synodalnych. Dziękuję wszystkim Wam za włączenie się w słuchanie i spisywanie tego, co „Duch mówi do Kościołów” (Ap 2,11), za cierpliwe dyskusje w czasie spotkań w rejonach i we wspólnotach, za każdy głos przekazany do skrzynki synodalnej oraz za modlitwę w tym czasie za Kościół, który – jak pisał św. Jan Chryzostom – „jest synodem”.
Dziękuję koordynatorom procesu synodalnego w diecezji za wszelkie prace wykonane na rzecz synodu. Cieszę się, że w ostatnich miesiącach w różnych grupach i wspólnotach praktykowaliśmy synodalność i słuchaliśmy się nawzajem. Dziękuję uczestnikom wielu spotkań m.in. dekanalnych, rad parafialnych, ruchów i stowarzyszeń oraz młodzieży. Dobrze, że w dyskusji wybrzmiał także głos kobiet, naszych diecezjanek.
Zgodnie z wolą Ojca Świętego oraz przyjętym przebiegiem procesu synodalnego zapraszam serdecznie Drogich Diecezjan do udziału w spotkaniu zamykającym etap diecezjalny Synodu. Odbędzie się ono dn. 2 maja br. (poniedziałek), o godz. 16.30, w Bazylice Katedralnej w Płocku. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i uroczystych nieszporów ku czci św. Zygmunta, patrona miasta Płocka i Kapituły Katedralnej, podziękujemy Bogu za dar synodu i przedstawimy końcowy dokument diecezjalny. Liczę na obecność w Płocku księży dziekanów wraz z reprezentacją świeckich, kapłanów pracujących w urzędach centralnych, księży proboszczów i wikariuszy, sióstr zakonnych, kleryków oraz wszystkich wiernych, którzy przez modlitwę i wspólnotę chcą zawierzać Bogu Kościół na Mazowszu i ziemi dobrzyńskiej. Do zobaczenia zatem w naszej płockiej bazylice na Tumskim Wzgórzu.
Przesyłam wszystkim paschalne pozdrowienia i pasterskie błogosławieństwo.

Płock, dnia 19 kwietnia 2022 r.
Wtorek Wielkanocny

† Piotr Libera
Biskup Płocki


ZARZĄDZENIE WIKARIUSZA GENERALNEGO

1. Powyższe słowo zaproszenia Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym w czasie ogłoszeń parafialnych podczas wszystkich Mszy św. dnia 24 kwietnia br., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
2. Do udziału w uroczystości zamknięcia procesu synodalnego w diecezji płockiej dnia 2 maja br. zaproszeni są:
a. biskup pomocniczy Mirosław Milewski oraz biskup senior Roman Adam Marcinkowski,
b. pracownicy duchowni i świeccy Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Muzeum Diecezjalnego, Caritas Diecezji Płockiej, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego, Archiwum Diecezjalnego, Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA, Domu Seniora Leonianum – Piękne życie oraz innych instytucji diecezjalnych,
c. przedstawiciele gremiów diecezjalnych, a zwłaszcza: Kolegium Konsultorów, Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Diecezjalnej Rady Młodzieżowej, Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji,
d. przedstawiciele Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (przynajmniej po trzy osoby z każdego ruchu),
e. członkowie Kapituły Katedralnej Płockiej, Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, Kapituły św. Michała,
f. księża profesorowie, pracownicy i alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku,
g. przedstawiciele Szkół Katolickich w Mławie, Płocku i Sierpcu,
h. przedstawiciele mediów diecezjalnych: „Gościa Płockiego”, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej oraz przedstawiciele innych środków społecznego przekazu,
i. księża emeryci z Domu Księży Emerytów św. Józefa w Płocku oraz z terenu diecezji i spoza niej,
j. wybrany w porozumieniu z księdzem dziekanem przedstawiciel księży wikariuszy z każdego dekanatu,
k. koordynatorzy rejonowi duchowni i świeccy grup synodalnych,
l. księża dziekani, z których każdy zaprasza i zabiera na spotkanie przynajmniej trzy osoby świeckie z dekanatu,
m. księża wicedziekani, z których każdy zaprasza i zabiera na spotkanie przynajmniej trzy osoby świeckie z dekanatu,
n. siostry zakonne, członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, wdowy i dziewice konsekrowane,
o. wierni świeccy, także innych wyznań z terenu diecezji płockiej,
p. wszyscy ludzie dobrej woli.
3. Program uroczystości dnia 2 maja br.:
16.30 Veni, Creator Spiritus. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
17.00 uroczyste nieszpory ku czci św. Zygmunta, patrona miasta Płocka i Kapituły Katedralnej Płockiej,
18.00 agapa w Opactwie Pobenedyktyńskim.

Płock, dnia 19 kwietnia 2022 r.
Wtorek Wielkanocny


† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę