Zaproszenie do Ratowa na promocję publikacji naukowej

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy zaprasza 27 października do sali konferencyjnej pobernardyńskiego zespołu klasztornego w Ratowie na spotkanie promujące publikację naukową pt. „Miejsce, które ratuje. Prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą”, której wydanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiejw ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Ratowo_2019_widok_od_zachodu.jpg

- Wydanie tej publikacji pozwoliło na pełne ukazanie historycznej i artystycznej zespołu klasztornego w Ratowie jak również udokumentowanie wielowiekowej tradycji sprawowanego tu kultu św. Antoniego Padewskiego. Wierzymy, że w dużym stopniu przyczyni się ona do rozpropagowania wiedzy na temat tego wyjątkowego miejsca w całej Polsce – podkreśla ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium.

Publikacja stanowi zbór referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Ratowie w 2019 roku, przezreprezentantów wiodących ośrodków akademickich w Polsce, poszerzony o zestawienie prac konserwatorsko-restauratorskich przeprowadzonych w obiekcie w talach 2006-2019. Każdy z referatów podkreśla wysoki kunszt osiemnastowiecznych twórców ratowskiego kompleksu. Jednym z odkryć o szczególnym znaczeniu jest wykazanie przez dr Renatę Sulewską z Uniwersytetu Warszawskiego bezpośrednich związków ołtarzy ratowskich z rycinami mistrzów augsburskich, co czyni z nich jedne najbardziej ciekawych przejawów rokoka niemieckiego na terenie Polski.

Program spotkania:

godz. 10.00 – przywitanie przybyłych gości – ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium

godz. 10.10 - wystąpienie - Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera, Biskup Płocki

godz. 10.30 – wystąpienie - Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

godz. 10.50 – wprowadzenie dr hab. Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naukowy publikacji

godz. 11.05 – referat pt. „Graficzne wzory wyposażenia sanktuarium św. Antoniego z Padwy” dr Renaty Sulewska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

godz. 11.35 – dyskusja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę