Zmarł Kazimierz Urbaniak, wieloletni prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

W dniu wspomnienia Matki Bożej Loretańskiej, 10 grudnia 2020 r., po długiej chorobie, zmarł Kazimierz Urbaniak, społecznik, propagator wartości życia, małżeństwa i rodziny, wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń dzieci i młodzieży, współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Kazimierz-urbaniak-1944-2020.jpg

Inż. Kazimierz Urbaniak urodził się dn. 14 stycznia 1944 r. w Wałach koło Kutna. Studia rolnicze ukończył w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez wiele lat był nauczycielem i dyrektorem gospodarstwa pomocniczego w Zespole Szkół Rolniczych w Trzepowie oraz w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Od 1981 r. związany z Trzepowem i Płockiem.

W swoim życiu małżeńskim i rodzinnym potrafił dzielić się czasem z innymi, dla dobra społeczności lokalnej, parafialnej, diecezjalnej, a także ogólnopolskiej i kościelnej. Przez wiele lat był bardzo zaangażowany w życie religijne i społeczne parafii pw. św. Aleksego w Trzepowie, a także w liczne inicjatywy miasta Płocka i diecezji płockiej.

W latach 2005–2017 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, a od marca 2017 r. był wiceprezesem ds. Organizacyjnych Stowarzyszenia. W ramach prac tego gremium podjął pomysł i zainicjował w 2011 r. organizowanie dwóch ważnych inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny, odbywających się nieprzerwanie w Płocku: Orszaku Trzech Króli oraz Marszu dla Życia i Rodziny. Przez wiele lat był Przewodniczącym Płockiej Rady Seniorów oraz Przewodniczącym Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Organizacji Katolickich i Wyznaniowych.

W swoim życiu starał się pokazywać, że warto aktywnie i twórczo służyć drugiemu człowiekowi oraz nie szczędzić sił dla Boga, Kościoła i Ojczyzny. Wiele czasu poświęcał propagowaniu dobra i wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Potwierdzeniem tego jest przyjęcie zaproponowanego przez niego hasła: „Czas na Rodzinę” dla ogólnopolskiej akcji Marszów dla Życia i Rodziny w 2017 r. W tym samym roku został wyróżniony przez Biskupa Płockiego Wielkim Orderem św. Zygmunta, najwyższym odznaczeniem diecezji płockiej. Jego praca została doceniona i nagrodzona innymi laurami: Medalem Zasługi w Służbie Rodzinie od Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, Medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” od Starosty Płockiego, kilkoma dyplomami i wyróżnieniami od Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dn. 15 grudnia 2020 r. w Płocku i w Płocku-Trzepowie. Z uwagi na ograniczenia sanitarne i niewielką powierzchnię kościoła w Trzepowie pierwsza część uroczystości będzie miała miejsce w kościele parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, ul. Kossobudzkiego 10. O godz. 11.30 zostanie tam odmówiony różaniec, a następnie o godz. 12.00 Mszy św. pogrzebowej będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. Po Eucharystii trumna z ciałem śp. Kazimierza zostanie przewieziona na cmentarz parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie, gdzie ostatniej stacji pogrzebu będzie przewodniczył ks. Grzegorz Mazurkiewicz, proboszcz parafii, do której należał Zmarły.

Otoczmy pamięcią modlitewną śp. Kazimierza Urbaniaka, jego żonę Ksawerę i rodzinę, a także wszystkich pogrążonych w smutku po stracie brata w Chrystusie, przyjaciela i ofiarnego społecznika.

ks. Wojciech Kućko
Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Fot. ze strony „Gość Płocki”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę