Zmiany personalne księży w diecezji płockiej

W Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku 10 czerwca 2022 r. spotkali się przyszli administratorzy i proboszczowie parafii, a także księża przechodzący na emeryturę. Były podziękowania i wręczenie nominacji: - Warto zachować harmonię między życiem modlitwy, a normalnym życiem parafialnym – zwrócił się do księży ks. biskup Piotr Libera. Dokonał on mianowania księży jeszcze przed przejściem na emeryturę.

Zmiany personalne

Bp Piotr Libera odwołał się do nazwy ośrodka – „Studnia”, nawiązującego do spotkania Jezusa przy studni z Samarytanką: - Potrzebujemy w życiu kapłańskim takich spotkań, by nie umrzeć z pragnienia. W sercach nosimy wiele pragnień: dobrych, ale i złych. Pragnienia ludzkiego serca jest w stanie zaspokoić tylko Jezus. Musimy trwać przed Nim i karmić się Jego obecnością – powiedział hierarcha.  

Za św. Augustynem powtórzył, że „tak jak my nastawiamy uszy, by słuchać Boga, tak Bóg słucha naszych myśli”. Bóg właściwie nie potrzebuje słów, bardziej porozumiewa się z ludźmi za pośrednictwem ich myśli. Czymś ogromnie wartościowym jest samotne stawanie przed „gorejącym krzewem”. Potrzebna jest równowaga między actio a kontemplatio, zachowanie harmonii między życiem modlitwy,  a normalnym życiem parafialnym. Warto też wypracować w sobie „pragnienie luksusu duchowego, by być sam na sam z Jezusem i trwać w Jego obecności”.

Bp Libera podziękował także księżom za minione lata współpracy i obiecał modlitwę za prezbiterium Kościoła płockiego.

W programie spotkania w „Studni” znalazła się ponadto wspólna modlitwa brewiarzowa i adoracja Najświętszego Sakramentu. Poza tym omówiono parafialne sprawy ekonomiczne i administracyjne. Nie zabrakło wykładu formacyjnego dla nowo mianowanych proboszczów i administratorów.

- Parafia XXI wieku nie przestaje być instytucją, ale nie powinna być, jak często miało to miejsce do tej pory, instytucją głównie usługową, świadczącą posługi religijne czy nawet familiarną, budującą się do wewnątrz. Przede wszystkim ma być ona instytucją misyjną, otwartą na zewnątrz – zaznaczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski.

Dodał, że w obliczu zmniejszającej się liczby duchowieństwa potrzebne jest angażowanie wiernych w bieżącą działalność duszpasterską, katechetyczną i organizacyjną parafii. Ważnym wsparciem duchowieństwa w misji nowej ewangelizacji mogą być dobrze przygotowani animatorzy i katechiści.

Z kolei ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej zwrócił uwagę, że tak naprawdę ksiądz jest nie do zastąpienia jedynie przy ołtarzu i w konfesjonale. Podkreślił, że podstawową działalnością powołaniową powinna być praca z ministrantami.

- Parafia powinna być obecna w Internecie. Nie chodzi tylko o ogłoszenia i bieżące wydarzenia, ale też formację: nawiązanie do niedzielnego kazania, udostępnianie linków do dobrych konferencji czy katechez. Facebook i strona internetowa parafii dają okazję do przypominania o Bogu i parafii przez cały tydzień - podkreślił duchowny.     

Podczas spotkania w „Studni” podziękowano dziewięciu proboszczom, którzy przechodzą na emeryturę. Są to: ks. prał. Jan Dzieniszewski z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, ks. Roman  B. Godlewski z parafii Goleszyn, ks. prał. Stanisław Kaźmierczak z parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku, ks. kan. Henryk Lewandowski z parafii Dobrzyń nad Wisłą, ks. kan. Wiesław Piątek z parafii Zagroba, ks. kan. Adam Staniszewski z parafii Glinojeck, ks. kan. Eugeniusz Światkowski z parafii Łętowo, ks. Ireneusz Sztankowski z parafii Syberia i ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski z parafii Tłuchowo.  

Ponadto dwunastu dotychczasowych administratorów zostało mianowanych proboszczami parafii, którymi już zarządzali. Siedmiu duchownych zostało administratorami parafii. Dwóch proboszczów w najbliższych tygodniach przejdzie na nowe parafie; także dwóch obejmie swoje pierwsze parafie (jeden będzie łączył obowiązki proboszcza z pracą w Sądzie Biskupim, drugi odszedł z Kurii Diecezjalnej do pracy w parafii).

Ogłoszone zostały także nominacje trzydziestu dwóch wikariuszy, skierowanych po wakacjach na nowe parafie. Trzech księży neoprezbiterów po święceniach kapłańskich 11 czerwca otrzyma skierowania do swoich pierwszych parafii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę