22 II Popielec (Mt 6,1-6.16-18)

Środa Popielcowa

Na rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu słowu Pisma Świętego towarzyszy znak – posypanie głów popiołem. Wprowadzająca w ten okres Ewangelia (Mt 6,1-6.16-18), przypomina nie tylko religijne formy pokuty (jałmużna, modlitwa i post), ale przede wszystkim postawę serca, jaka powinna im towarzyszyć. Chodzi więc nie o obrzędowe gesty, ale o przemianę samego siebie przez okazywanie potrzebującym miłości i troski, ponieważ tak czyni Bóg, który kocha nie tylko tych, którzy Go miłują, ale i swoich nieprzyjaciół. Jedni i drudzy obdarzeni są miłością Boga i wezwani, by czynić podobnie. Chodzi o szczere pragnienie dobra bliźniego, bo wszyscy należą do rodziny Bożej: „Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie”. Wprowadzający pokój w życie najbliższych i w życie społeczne będą nazwani „synami Bożymi” Praktykowanie tych trzech uczynków składa się na przemianę myślenia i nawrócenie serca.
Wzywają do tego słowa towarzyszące popielcowemu obrzędowi: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Nie chodzi wiec o poprawne postępowanie wynikające z posłuszeństwa. Gdyby Stwórca tego pragnął, nie obdarzyłby ludzi wolną wolą. Chodzi o pójście za Nim z przekonaniem, że to jest najlepsza droga otwierająca przed człowiekiem życie wieczne. Dlatego w czytaniu z Księgi Joela, słychać wołanie: „Nawróćcie się do Mnie z całego serca”, czyli pójdźcie za Mną z miłości. Jezus dopowiada: „Strzeżcie się, aby dobrych uczynków nie spełniać na pokaz” lub motywować ścisłym przestrzeganiem prawa. U ich podstaw powinien leżeć szczery i na wierze oparty związek z Bogiem i z innymi ludźmi. Jałmużna jest sposobem dzielenia się darami Bożymi z innymi uczestnikami wspólnoty ludzkiej, którzy znajdują się w potrzebie. Wspierać w sposób spontaniczny i skromny: niech lewa ręka nie wie, co czyni prawa: „twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi ciebie”. Gdy się modlicie, mówi Jezus: „nie mówcie wielu słów jak poganie. Wydaje się im, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. Nie naśladujcie ich, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie”. Wartość modlitwy zależy od pragnienia spotkania się z Bogiem, nie od ilości wypowiedzianych słów i przeklęczanego czasu.
Krótko mówiąc, jałmużna, post i modlitwa, to sposób oczyszczania życia, to miłosierdzie. Mówiąc o miłosierdziu, trzeba pamiętać, że mówimy o Bogu, gdyż On nim jest.
Wielki Post dzisiaj zaczynany – to czyny, które bardziej niż słowa ukazują, że człowiek żyje w obecności Boga, zgodnie ze słowami wypowiadanymi podczas popielcowego obrzędu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę