Na Uroczystość Trzech Króli

Gdyby nie Mędrcy, Herod nie wiedziałby o narodzeniu Jezusa.

Wiadomość o przyjściu na świat obiecanego króla, przeraziła okrutnego władcę, który skazał już dwóch ze swych synów na śmierć, a niebawem miał stracić także trzeciego z obawy, że zechce przejąć jego tron.

Teraz potajemnie wypytuje Mędrców o czas ukazania się gwiazdy. Chce się upewnić co do wieku dziecka. Tak jak faraon  nakazał zgładzić każdego nowo narodzonego chłopca, tak Herod nakazuje zabić każde dziecko poniżej dwóch lat w Betlejem i okolicy. Takie drastyczne posunięcie, obliczone na zniszczenie potencjalnego Mesjasza, było całkowicie zgodne z charakterem  Heroda. Jego okrucieństwa są udokumentowane w historii ( Józef Flawiusz i inni).

Wieść przeraziła także „całą Jerozolimę”, czyli wszystkich skorumpowanych przywódców żydowskich, kapłanów, saduceuszów, oraz faryzeuszów, później odpowiedzialnych za śmierć Jezusa. 

Mateusz, pisząc Ewangelię z myślą o wierzących, którzy wywodzili się z judaizmu, w przybyciu Mędrców widzi początek spełniania się proroctw: narody przyjdą do światła, a królowie do blasku Wschodu (Iz 60,3) przynosząc dary i pałając chęcią poznania Boga Izraela, ponieważ „Bóg jest z nimi” (Iz 45,14).

„Mędrcy” byli kapłanami perskimi, reprezentantami zoroastryzmu, którzy słynęli w starożytnym świecie jako astrologowie i tłumacze snów. Szukali króla Judejczyków, ponieważ ujrzeli jego „wschodzącą gwiazdę”. Wzmianka o niej może przypomnieć żydowskim słuchaczom  i czytelnikom Ewangelii Mateusza o obietnicy danej Abrahamowi – często przywoływanej – że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Jednego z tych potomków rozumiano na sposób mesjański, co Mateusz musiał z pewnością mieć na uwadze pisząc o hołdzie Mędrców.

Przed Dziecięciem „padli na twarz i oddali Mu pokłon”. Był to wschodni sposób okazania czci i szacunku. Złożyli też królewskie dary: „złoto, kadzidło i mirrę”.

Czystego kadzidła używano do robienie „wonnego”, „świętego” kadzidła i dodawano do składanych ofiar. Mirra była jednym ze składników używanych do wyrabiania oleju do namaszczenia. Obu tych substancji używano jako pachnideł.  Były to królewskie dary obiecane wiernemu Izraelowi, który miał się stać „prześliczną koroną”. „królewskim diademem” w rękach Boga.

Jezus jest więc w Ewangelii Mateusza zidentyfikowany jako przedstawiciel prawdziwego Izraela, podczas gdy Mędrcy reprezentują narody szukające w Izraelu światła: „Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”.

Miejscowość „Betlejem judzkie” było miejscem narodzin i namaszczenia Dawida na króla. Mateusz mówi o Betlejem judzkim, aby podkreślić, że Jezus jako obiecany Mesjasz pochodził z pokolenia Judy, jak zapowiadali prorocy.

W sprzeciwie Żydów i przychylnym przyjęciu Jezusa przez pogan, autor Ewangelii widzi początek realizowania się Bożego planu zbawienia, który obejmuje wszystkich ludzi, a zatem także pogan.  

Obchodzona 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana Uroczystością Trzech Króli, jest wyrazem wdzięczności Bogu za powszechność zbawienia, którego zwiastunem był hołd pogańskich Mędrców.

Zamiast szukać w naszych czasach analogii z faktami opisanymi przez Mateusza, sięgnijmy po mądrość Trzech Króli.

(Korzystałem z Międzynarodowego Komentarza do Pisma świętego. Wyd. Verbinum. Warszawa 2000)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę