Wielki Post już na dobre jest z nami, także na radiowej antenie! Były już pierwsze postne audycje, były pierwsze transmisje z dróg krzyżowych, z ciechanowskiej fary i gorzkich żali z płockiej katedry, postne audycje i wywiady... Wynika z nich wszystkich niezbicie, że post kojarzy się wciąż i niezmiennie, by nie powiedzieć, że niemal obsesyjnie z umartwieniem, z odmawianiem sobie czegoś….

Wielki Post już na dobre jest z nami, także na radiowej antenie! Były już pierwsze postne audycje, były pierwsze transmisje z dróg krzyżowych, z ciechanowskiej fary i gorzkich żali z płockiej katedry, postne audycje i wywiady... Wynika z nich wszystkich niezbicie, że post kojarzy się wciąż i niezmiennie, by nie powiedzieć, że niemal obsesyjnie z umartwieniem, z odmawianiem sobie czegoś….  Stajemy się coraz bardziej doskonali w tym ograniczaniu, coraz więcej sobie szczędzimy, coraz bardziej dozujemy w nadziei, że z dnia na dzień stajemy się świętszymi, bardziej doskonały, może znakomitymi… Patrzę na te zmagania się ze sobą i dostrzegam wokół siebie ciągle rosnącą liczbę posępnych, skupionych na sobie, zaabsorbowanych własnymi wyrzeczeniami...

Ale… ale czy o to chodzi w poście…. Czy taki jest pomysł Pana Boga – Boga, który jest miłosierny, wybaczający, Boga hojnego dawcy dobrych darów???

…a może by tak wszystko odwrócić! Może Wielki Post stanie się czasem uśmiechniętych ludzi, pozytywnie zakręconych, szukających dobra w sobie i wokół siebie! Stańmy się na wzór Ojca w Niebie hojnymi dawcami dobrych darów. Niech zniknie to niesamowite skoncentrowanie się na sobie, a jego miejsce niech zajmie niepohamowana miłość bliźniego!

Jeśli już mamy sobie czegoś odmawiać, jeśli mamy coś ograniczać…. Odmówmy sobie ciągłego oceniania bliźnich – także tych najbliższych, odmówmy sobie sądzenia i posądzania, odmówmy sobie potępiania, obmawiania, plotkowania… Odmówmy sobie zaciśniętych ust i posępnego wyglądu, by w to miejsce uśmiechnąć się i zrobić coś dobrego w obszarze miłości bliźniego

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę