Błogosławcie!

W dniu 1050–lecia chrztu Polski zobaczyłem w klasie wzruszającą scenę...

DSC_7559

W dniu 1050 – lecia chrztu Polski zobaczyłem w klasie wzruszającą scenę, gdy dzieci z kl.I błogosławiły swoją Panią…

Aby uczcić ten piękny Jubileusz chrztu Polski, z każdą klasą poszedłem do świątyni i przy chrzcielnicy każde dziecko podziękowało za swój chrzest. Klęcząc przy chrzcielnicy, dziecko prawą rękę zanurzało w wodzie święconej i czyniło znak krzyża. Ministranci zaś przez 3 minuty podzwonili dla Mieszka I w podziękowaniu za chrzest Polski. Potem zaglądaliśmy do księgi chrztów i szukaliśmy tych dzieci, które były tu ochrzczone. A jako zadanie domowe poprosiłem, aby dzieci w domu pobłogosławiły swoich rodziców. Na lekcji poćwiczyliśmy sam obrzęd błogosławieństwa, no bo skąd dzieci mogą umieć błogosławić? Spodobało się dzieciom to zadanie tak bardzo, że sobie nawzajem udzielały błogosławieństwa, no i Pani też się dostało! Tak w małej ojczyźnie uczciliśmy wielki Jubileusz. I zaraz zrobiło się jaśniej, radośniej, lżej.

Sądzę, że dzisiaj wszyscy bardzo potrzebujemy błogosławieństwa. W domach rodzinnych dzieci raczej słyszą przekleństwa niż błogosławieństwa. Dlatego podczas Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego 04 maja o g. 10.30 podziękujemy za chrzest i dzieci poproszą rodziców o błogosławieństwo.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę