Hominem quaero

Refleksje po-kolędowe


320531_mgn05s18_falszerz_true_38

Powyższy obraz Williama Holmana Hunta, „Światłość świata”, idealnie ukazuje sens i cel wizyt duszpasterskich, zwanych popularnie w Polsce „kolędą”. Przypomniałem sobie o tym znanym obrazie podczas niedawnej wizyty w jednym z domów. Podszedłem do drzwi, które nie miały klamki od zewnątrz. Pukam, czekam i już odchodzę, gdy otwierają się drzwi. Wychodzi kobieta i mówi, że „dziś kolędy nie będzie w ich domu, bo wszyscy teraz się myją, gdyż jadą za chwilę na pogrzeb”. Jakieś wytłumaczenie jest…

Skojarzenie kolejne dotyczące kolędy, przypomina pewną akcję znanego greckiego filozofa Diogenesa z Synopy (żył w latach: 413 r. – 323 r. p.n.e.), który chodził kiedyś po mieście w biały dzień i lampą świecił ludziom w oczy. „Co robisz?” – pytali. Odpowiadał z zadumą: „Hominem quaero”, czyli szukam człowieka! Miał rację Diogenes. Wielu ludzi wokół, a człowieka czasem trudno spotkać!

Odwiedzam na kolędzie rodziny i pytam  jak Diogenes: „szukam człowieka” w tym domu. To moje i wielu księży kolędowanie jest szukaniem człowieka. Tego, którego nie ma w kościele. Tego, który ucieka z domu do szopy, gdy zobaczył zbliżający się samochód z proboszczem. Tych ludzi, którzy uważają się za głowy domów, a od lat zostawiają rodzinę i uciekają z własnego domu, aby tylko nie spotkać się z księdzem. Czy to szczyt odwagi?

Szukam i chcę spotkać się ze starszymi, schorowanymi ludźmi, aby poznać, porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, udzielić sakramentu namaszczenia chorych. Od ponad sześciu lat szukałem i wyglądałem. Nie dane mi było spotkać się i zamienić choćby słowo. Teraz już za późno…

Ale znalazłem w większości spotkań kolędowych wielu dobrych, otwartych, życzliwych ludzi, którzy mieli oczy uśmiechnięte, dłonie pomocne, usta życzliwe. Dziękuję za ten wyraz CZŁOWIECZEŃSTWA!

Dziękuję także za niespodziewane spotkania z ludźmi, którzy od wielu lat nie przyjmowali kolędy. Pozwolili się odnaleźć!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę