Jesteśmy obecni w Betlejem

Matrix i Zakony

Z woli papieża Franciszka od I niedzieli Adwentu 2014 r. do 02 lutego roku 2016 w całym Kościele trwa Rok Życia Konsekrowanego. Modlimy się o nowe powołania, pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy poświęcili Bogu swoje życie. Z mojej parafii dar powołana otrzymały trzy kobiety: s. Agnieszka  Burak z Dulskich Rumunek – klaryska,  s. Zofia Bielanowska z Wilczewa – pasterka od Opatrzności Bożej, s. Maria Cecylia Cieślak z Kamionki – służebniczka Niepokalanego Poczęcia NMP. Pozdrawiamy!

W wigilię Bożego Narodzenia ok g. 17.00 otrzymałem e-maila od Sióstr Karmelitanek Bosych z Betlejem, które odwiedziłem 7 lat temu. Tekst zamieszczam poniżej. To piękny znak czasu, gdy w Wigilię Siostry Karmelitanki z Betlejem zapewniają o swej przyjaźni i modlitwie. I najważniejsze jest to, że jesteśmy TAM obecni w głębokiej siostrzanej przyjaźni i modlitwie. Smutne i biedne byłoby nasze życie bez konsekrowanego życia…

Zapraszam do obejrzenia filmu o niezwykłym i świętym życiu „Małej Arabki” – karmelitanki z Betlejem, która wkrótce zostanie kanonizowana.

 

Betlejem

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę