Wspólnota?

d547510125ae6ffeb891650f94181f6f_XL

Miałem 13 lat, gdy rodziła się w 1980 roku Solidarność. Już jako młody chłopak czułem, że „coś się święci”. Byliśmy dumni, że od dwóch lat mamy Papieża z Polski.  Ówczesny wikariusz imponował nam swoją postawą, np. miał w mieszkaniu różne plakaty; m.in. „TV kłamie”. To było odważne wyznanie na te czasy! A w 1980 r. przyszedł czas na wcielenie słów Ojca Świętego Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa: Niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze TEJ ZIEMI! 

Dzisiaj kłócą się, gniewają, nie zapraszają, świętują osobno, przypisują zasługi SOLIDARNOŚCI nie wiadomo komu… mali ludzie. Ale my wiemy KOMU to zawdzięczamy!

SOLIDARNOŚĆ TO BRZEMIĘ NIESIONE RAZEM, WE WSPÓLNOCIE: znaczy: „Jeden drugiego brzemiona noście” – pisze św. Paweł do Galatów (6,2), a słowa te mają wielką nośność. „Jeden… drugiego”. Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy – i wymiar społeczny. Ten wymiar nie może oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej talentów, jej możliwości, jej zadań. Właśnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej musi być dość przestrzeni dla każdego. Jednym z ważnych zadań państwa jest stwarzanie tej przestrzeni, tak aby każdy mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość i swoje powołanie.” Fragment homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II podczas Mszy świętej dla świata pracy. Gdańsk, 12 czerwca 1987

Ostatnie osiem lat niestety nie może być przykładem niesienie tego brzemienia razem, we wspólnocie. Niemalże każdą wspólnotę się rozbija. Począwszy od tej narodowej, a skończywszy na małżeństwie, rodzinie, szkole, parafii, diecezji. Stąd migracje, uchodźcy, podejrzenia, nagrania, podsłuchy, nieufności, plotki, układy, skargi itp…

Warto przypatrzeć się 21 postulatom Solidarności sprzed 35 lat. Popatrzmy na postulat ostatni: „Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy.” Dzisiaj mamy soboty i niedziele wolne…? Teoretycznie! A ile osób dzisiaj w tzw. wolności od 25 lat MUSI pracować w niedziele?!

I co, nie strajkujecie? Nie piszecie postulatów? Przecież :„państwo polskie istnieje teoretycznie, praktycznie nie istnieje”. Minister w rządzie RP – Jeden z głównych pomysłów rządowych, czyli Polskie Inwestycje Rozwojowe określa mianem „ch…, dupa i kamieni kupa. Tego nie ma”.

A rodzinę trzeba utrzymać i dać jeść! Jest chyba gorzej niż w 1980 roku – Jesteśmy podzieleni bardzo i nie ma wspólnoty! Budujmy ją – taki postulat mam!

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę