Znak zwycięstwa

„In hoc signo vinces”

SONY DSC IMG_2385

W piątek, jak zwykle w południe, zabiły w parafii dzwony na Anioł Pański. W tym czasie poświęciłem nowe boisko szkolne. Od wielu lat oczekiwane i wyglądane przez pokolenia mieszkańców. A Pan Bóg nad nami na niebie nakreślił krzyż - znak błogosławieństwa. Dzisiaj jest tak w szkole, że pani od Wychowania Fizycznego nie może skompletować drużyny chłopców z kilku klas…bo np. w kl. II jest jeden chłopiec, w kl. III jest aż czterech chłopców! Z kim grać? Dobrze, że w końcu znaleźli się dobrzy gospodarze i pozyskali środki na takie i podobne inwestycje. Może teraz dzieci przybędzie w parafii...Podobno pieniądze czekają i proszą się o wzięcie. Tylko trzeba umieć i chcieć! Dla DOBRA WSPÓLNEGO. Zresztą taka jest definicja polityki: troska o DOBRO WSPÓLNE.

Pytają mnie Parafianie: na kogo zagłosuję w zbliżających się wyborach? Pytają i proszą o głos kandydaci  z różnych formacji. Odpowiadam, że głosuję na tych polityków i samorządowców, którzy dobrze uprawiają politykę, czyli troszczą się o DOBRO WSPÓLNE.

Nie popieram tych, którzy walczą otwarcie i skrycie z Bogiem, z Krzyżem, z Kościołem, z życiem (aborcja, eutanazja, in vitro).

Nie wspieram tych, którzy po II wojnie światowej grabili i zabierali majątki, w 1989 i w latach następnych okradli państwo, a teraz chcą np. likwidacji ochłapów tzw. Funduszu Kościelnego.

Nie mogę zrozumieć postaw ludzi uważających się za katolików, którzy protestują przeciw projektowi oświetlenia zabytkowych świątyń w słowach:„nie będziemy księżom oświetlać kościołów…”. Ja nie muszę mieć oświetlonego kościoła. Tu chodzi o DOBRO WSPÓLNE.

Wspieram tych, dla których sztandarem wyborczym jest Krzyż, a nie walka z Nim. Bo „In hoc signo vinces”. Podczas poświęcenia boiska pojawił się przecież znak Krzyża nad nami.; trzeba umieć rozpoznawać znaki czasu.

Dziękuję Panu Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu i Wójtowi Gminy Radomin Piotrowi Wolskiemu  za troskę o DOBRO WSPÓLNE.

ps Ludzie mówią, że: „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem / Polska jest Polską, a Polak Polakiem”

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę