Instytucje

Diecezja jest częścią Ludu Bożego, powierzoną pieczy pasterskiej biskupa i współpracujących z nim prezbiterów, która trwając przy swoim pasterzu i zgro­madzona przez niego w Duchu Świętym przez głoszenie Ewangelii i sprawowa­nie Eucharystii, tworzy Kościół partykularny, w którym jest obecny i działa Kościół Chrystusowy. 

Diecezja jest także pod­stawową strukturą organizacji kościelnej, jednostką administracji kościelnej dla lepszego zarządzania i koordynowania duszpasterstwa.

Każda diecezja posiada swoją specyfikę i odrębny charakter. Ta odrębność diecezji opiera się przede wszystkim na odrębności władzy biskupiej, na spe­cyficznej religijności diecezjan, a także na posiadaniu charyzmatów. Znakiem jedności i szafarzem wartości nadprzyrodzonych w diecezji jest biskup, złączony ze Stolicą Apostolską.

KuriaDiecezjalna składa się z instytucji i osób, które świadczą biskupowi pomoc w zarządzaniu całą diece­zją, zwłaszcza w kierowaniu działalnością pasterską, w administrowaniu diecezją i wykonywaniu władzy sądowniczej /KPK 469/.

Wspomagając biskupa w wypełnianiu jego misji, kuria działa zawsze w jego imieniu i bliskiej z nim łączności, dlatego kuria diecezjalna jest też nazywana kurią bi­skupią. Praca w kurii jest pełnieniem działalności duszpaster­skiej w służbie diecezji.

W skład Kurii Diecezjalnej Płockiej wchodzą między innymi następujące osoby i urzędy: wikariuszy generalnych, wikariusza sądowego, kanclerza, ekonoma diecezjalnego, notariusza, delegat biskupa płockiego ds. duchowieństwa, rzecznika prasowego diecezji.

Praca Kurii opiera się na następujących wydziałach: kancelarii kurii, wydziału ekonomicznego, wydziału duszpasterskiego, wydziału katechetycznego, wydziału budownictwa i sztuki sakralnej oraz Sądu Biskupiego.

Kurii podlegają inne instytucje diecezjalne np: Admi­nistracja Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej, Dom Księży Emerytów, Muzeum Diecezjalne, Płocki Instytut Wydawniczy, Płocka Księgarnia Diecezjalna, Ośrodek Trzeźwości Die­cezji Płockiej i inne.

Wydział Duszpasterski zajmuje się m.in.: realizacją programu duszpasterskiego; planowaniem programu pracy pastoralnej w diecezji i kierowaniem jego realizacją; przygotowaniem i organizacją diecezjalnych i rejonowych spotkań, pielgrzymek, konferencji i wydarzeń duszpasterskich; wymianą informacji w zakresie duszpasterstwa; przygotowaniem materiałów duszpasterskich dla parafii itp.


Do zadań kancelarii Kurii należy m.in.: troska o redagowanie i wysyłanie oficjalnych dokumentów i pism urzędowych, zwłaszcza wszelkiego rodzaju akt jurysdykcyjnych, czyli dekretów, dyspens, zaświadczeń, zawiadomień, rozporządzeń i zezwoleń; udostępnianie akt uprawnionym osobom i instytucjom oraz wydawanie im autentycznych odpisów; prowadzenie rejestru pism urzędowych; opracowanie Okólnika; przyjmowanie i wysyłanie korespondencji kurialnej itp.


Wydział Budownictwa i Sztuki Sakralnej zajmuje się m.in.: przygotowywaniem dokumentacji do decyzji biskupa celem wydania zezwolenia na nowe budowle; zatwierdzaniem projektów nowych budowli sakralnych i projektów wystroju ich wnętrza; zatwierdzaniem projektów przebudowy kościołów i in­nych budynków kościelnych itp.


Kanclerz kurii kieruje kancelarią kurialną i jest odpowiedzialny za jej stan techniczno-organizacyjny.


Ekonom diecezjalny pod władzą biskupa administruje do­czesnymi dobrami. Z dochodów diecezjalnych pokrywa wydatki, które biskup lub wyznaczone przez niego osoby zgodnie z pra­wem poleciły dokonać. Sprawuje nadzór prawny i gospodarczy nad majątkiem kurii i wszelkim majątkiem ko­ścielnym w diecezji; sprawuje pieczę nad sprawami finansowo-gospodarczymi instytucjami diecezjalnymi etc.


Do Wydziału Katechetycznego należy m.in: troska i odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowa­nie katechizacji szkolnej i parafialnej w diecezji; permanentna formacja i ustawiczne dokształcanie kate­chetów duchownych, zakonnych i świeckich na terenie diecezji; inicjowanie i organizowanie działań duszpastersko-katechetycznych z dziećmi i młodzieżą; systematyczne prowadzenie wizytacji katechetycznych we wszystkich przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach na terenie diecezji; współpraca z Rejonowymi Ośrodkami Metodycznymi istniejącymi na terenie diecezji; kontakt z Kuratoriami Oświaty oraz z Delegaturami Oświaty w powiatach na terenie diecezji; organizowanie, redagowanie i opracowywanie podręcz­ników oraz pomocy katechetycznych itp.


Wikariusz sądowy kieruje Sądem Biskupim. W swej pracy jest on wspomagany przez wikariuszy sądowych pomocniczych, notariusza oraz zespół sędziów diecezjalnych, a także promoto­ra sprawiedliwości i obrońcę węzła małżeńskiego.


Delegat biskupa ds. formacji duchowieństwa (ojciec duchowny kapłanów w diecezji) zajmuje się m.in.: formacją duchowieństwa diecezji; czuwa nad przebiegiem rekolekcji dla kapłanów i dni skupienia; koordynuje wykonywanie zadań przez ojców duchownych w dekanatach; sprawuje opiekę duchową nad kapłanami borykającymi się z problemami; realizuje pozostałe zadania zlecone przez biskupa itp.


Rzecznik Prasowy Diecezji Płockiej zajmuje się m.in.: udzielaniem informacji mediom; współpracuje ze środkami społecznego przekazu i udziela pomocy poszczególnym wydziałom w tym zakresie; udziela mediom akredytacji na obsługę uroczystości; organizuje konferencje prasowe; pełni inne zadania zlecone mu przez biskupa itp.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę