Kuria

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY Kurii Diecezjalnej Płockiej

ul. Tumska 3; 09-402 Płock
e-mail: kuria@diecezjaplocka.pl 

KANCELARIA KURII

Kanclerz
ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski
tel. 24 / 268-04-52 (centrex 133)
e-mail: piotr.grzywaczewski@diecezjaplocka.pl

Notariusz
ks. kan. dr Dariusz Rogowski
tel. 24 / 262 26 40 (centrex 114)
fax. 24 / 262 67 16
e-mail: dariusz.rogowski@diecezjaplocka.pl

Sekretarz asystent 
oraz rzecznik prasowy Diecezji Płockiej
dr Elżbieta Grzybowska
tel. 24 / 268-04-51 (centrex 132)
e-mail: elzbieta.grzybowska@diecezjaplocka.pl

Pracownik archiwum
ks. kan. dr Andrzej Aleksander Zakrzewski
e-mail: andrzej.zakrzewski@diecezjaplocka.pl
tel. 24 / 268-04-54 (centrex 135)    

SEKRETARZ BISKUPA PŁOCKIEGO

ks. kan. mgr Jarosław Mokrzanowski
tel. praca 24 / 268-04-50 (centrex 131)
tel. kom 609 838 997
e-mail:jaroslaw.mokrzanowski@diecezjaplocka.pl 

SEKRETARZ BISKUPA POMOCNICZEGO

ks. mgr Bartosz Szostak
tel. praca 24 / 268-04-50 (centrex 131)
tel. kom 505 907 163
e-mail:bartosz.szostak@diecezjaplocka.pl 

REFERAT FINANSOWY

Ekonom diecezjalny
ks. kan. mgr Roman Bagiński 
tel. 24 / 266-49-08 (centrex 117)
e-mail: roman.baginski@diecezjaplocka.pl

Wiceekonom
ks. kan. mgr Robert Banasiak
e-mail: robert.banasiak@diecezjaplocka.pl

Księgowa
Katarzyna Dobrzeniak
tel. 24/ 268-04-53 (centrex 134) 
e-mail:katarzyna.dobrzeniak@diecezjaplocka.pl

NIP: 774 18 65 530

nr konta: 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186

Postępowanie przetargowe dla przedsięwzięcia pn. "Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Diecezji Płockiej" TUTAJ >>>

 

WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI Kurii Diecezjalnej Płockiej

tel. 24 / 262-85-99 (centrex 116)
www.duszpasterski.pl

Dyrektor
ks. dr Marcin Sadowski
tel. 24 / 268-04-55 (centrex 136)
e-mail:marcin.sadowski@diecezjaplocka.pl

Sekretariat
s. mgr Joanna Kawczyńska
tel. 24 / 262-85-99 (centrex 116)
e-mail:joanna.kawczynska@diecezjaplocka.pl

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY Kurii Diecezjalnej Płockiej

https://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/

Dyrektor
ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski 
tel. 24 / 268-04-61 
e-mail:  grzegorz.zakrzewski@diecezjaplocka.pl 

Pracownik Wydziału
ks. mgr Paweł Sobiecki
tel. 24/ 268-04-62
e-mail: pawel.sobiecki@diecezjaplocka.pl 

Sekretariat
s. mgr Dominika Ewa Dudzik CSP
tel. 24/ 262-68-45 
e-mail: dominika.dudzik@diecezjaplocka.pl WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I SZTUKI SAKRALNEJ Kurii Diecezjalnej Płockiej

Dyrektor
ks. kan. mgr Ryszard Paradowski
tel. 24 / 268-04-60 (centrex 141)
e-mail: ryszard.paradowski@diecezjaplocka.pl

WYDZIAŁ DS. NOWEJ EWANGELIZACJI Kurii Diecezjalnej Płockiej

www.nowaewangelizacja.com.pl

WYDZIAŁ DS. RODZIN Kurii Diecezjalnej Płockiej

www.plockierodziny.pl

Dyrektor
ks. dr Wojciech Kućko
tel. 24/ 262-66-22 (centrex 330)
e-mail:wojciech.kucko@diecezjaplocka.pl

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
dr Witold Wybult
tel. 24/262-43-23 (centrex 153)
e-mail: witold.wybult@diecezjaplocka.pl

DIECEZJALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

ks. kan. dr Dariusz Rogowski
tel. 24 / 262 26 40 (centrex 114)
fax. 24 / 262 67 16
e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę