Sąd biskupi

09-402 Płock, ul. Tumska 3
tel. 24 / 268-04-63 (centrex 144)
e-mail: trybunal@diecezjaplocka.pl

Wikariusz sądowy

ks. prał. prof. dr hab. Jan Krajczyński
tel. 24 / 268-04-64 (centrex 145)

Pomocniczy wikariusz sądowy

ks. mgr Andrzej Janicki
tel. 24/262-70-93 (centrex 119)

Obrońca węzła małżeńskiego:

ks. kan. dr Dariusz Rogowski
dariusz.rogowski@diecezjaplocka.pl

Promotor sprawiedliwości

ks. kan. dr Janusz Filarski

Notariusz

Ewelina Przedpełska
tel. 24 / 268-04-63 (centrex 144)

Sędziowie diecezjalni

ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski

ks. kan. dr Janusz Filarski

ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski

ks. mgr Jacek Paweł Kędzierski

ks. prał. prof. dr hab. Mirosław Kosek

ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski

ks. dr Kamil Krakowski

ks. kan. dr Władysław Krawczyk

ks. mgr Dariusz Malczyk

dr Witold Wybult

ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski

{osoba12}

 

Adwokaci zatrudnieni na stałe:

dr Michał Poniatowski tel. 669 915 741

dr Igor Kilanowski tel. 791 644 778

 

Adwokaci dopuszczeni w poszczególnych sprawach:

mgr Jakub Rososiński tel. 669 409 952

mgr Agnieszka Wenda tel. 512 299 230

1. Sąd Biskupi Płocki rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, które nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej. Zajmuje się ponadto procesami o dyspensę od małżeństwa zawartego a niedopełnionego i w sprawie domniemanej śmierci współmałżonka. W przypadku procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa Sąd jest kompetentny, jeśli strony procesowe zawarły małżeństwo na terenie Diecezji Płockiej, mieszkają na wspomnianym terytorium lub większość środków dowodowych, jakie przedstawiają, jest dostępna na terenie tej diecezji.

2. Sąd rozpoznaje sprawy po wniesieniu pozwu przez małżonka lub promotora sprawiedliwości. Jeśli żądanie zostało wniesione przez obydwoje małżonków lub przez jednego z nich za zgodą drugiego, i jest poparte faktami i środkami dowodowymi w sposób oczywisty wskazującymi na nieważność małżeństwa, postępowanie sądowe może być prowadzone w trybie skróconym przed Biskupem Płockim.

3. Sąd wyznacza sprawy według kolejności wniesienia powództwa; wyjątkiem są te, które umorzono lub prowadzono wcześniej z innego tytułu.

4. W Sądzie Biskupim Płockim można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, przed rozpoczęciem i na każdym etapie procesu. Indywidualne konsultacje odbywają się w siedzibie sądu, w dni robocze w godz. 12.00-13.30. Termin konsultacji należy umówić telefonicznie (24 / 268-04-63).

5. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa udział adwokata kościelnego nie jest obowiązkowy. Wysokość wynagrodzenia pełnomocników i adwokatów kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa zależy od umowy stron. Pełnomocnicy i adwokaci niezatwierdzeni przez Biskupa Płockiego mogą świadczyć pomoc prawną w określonej sprawie po uzyskaniu Jego aprobaty, jeśli wcześniej złożą w Sądzie odpis dyplomu ukończenia studiów z prawa kanonicznego, oryginalne pełnomocnictwo szczególne i spełniają wymogi, o jakich jest mowa w kan. 1483 i 1489 KPK. Posiadanie aprobaty biskupa diecezjalnego w innym sądzie kościelnym nie daje automatycznie prawa do pełnienia funkcji adwokata w Sądzie Biskupim Płockim. Rekomenduje się, aby ze względu na specyfikę małżeństwa kanonicznego, wynagrodzenie wspomnianych osób nie było wyższe niż koszty procesu określone przez Sąd Biskupi Płocki. Nie przewiduje się zatwierdzania pełnomocników i adwokatów, o których wiadomo, że żądają od stron wyższych wynagrodzeń niż te, o jakich jest mowa wyżej.

6. Wszelka korespondencja elektroniczna z Sądem Biskupim Płockim w sprawach małżeńskich jest możliwa, jeśli pisma są podpisane zgodnie z przepisami prawa (skan z własnoręcznym podpisem lub profil zaufany) i mogą tym samym stanowić dokument. Sąd nie odpowiada na pytania osób trzecich dotyczące wspomnianych procesów.

Skarga powodowa (pobierz)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę