Informacja dotycząca Niedzieli Słowa Bożego 2022

Biblia3.jpg

Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka oraz zachętą Konferencji Episkopatu Polski, w  III niedzielę zwykłą, dnia 23 stycznia 2022 roku, wraz z Kościołem Powszechnym będziemy przeżywać Niedzielę Słowa Bożego. Ojciec Święty Franciszek w liście apostolskim Aperuit illis zaprasza wszystkich wierzących, a w sposób szczególny kapłanów, aby w tę właśnie niedzielę, podczas liturgii podkreślić cześć, jaką Kościół oddaje Słowu Pana.

Celebracja diecezjalna Niedzieli Słowa Bożego odbędzie się 23 stycznia br., w Katedrze Płockiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie ks. bp Piotr Libera, Biskupa Płocki.

Zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce przygotował na Niedzielę Słowa Bożego materiały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, modlitwę wiernych oraz pomoce do osobistej modlitwy Słowem Bożym.

Materiały te będą dostępne do pobrania na stronie Diecezji Płockiej oraz na stronie Dzieła Biblijnego pod adresem www.biblista.pl. Ponadto na stronie naszej Diecezji zostaną udostępnione materiały pomocnicze do rodzinnej i parafialnej intronizacji księgi Pisma Świętego.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku została również udostępniona aplikacja „Dzieło Biblijne”, do pobrania na telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne z systemami android i apple os., z bogatą ofertą pomocy do czytania, poznawania i medytowania tekstów Pisma Świętego. Zachęcamy do jej pobrania i popularyzowania wśród wiernych.

Płock, dnia 13 stycznia 2022 r.

ks. Jarosław Kwiatkowski
Moderator Diecezjalny Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę