Adam Marek Pergół

Nowa kaplica w Tobwe

Nowa kaplica w Tobwe

Od zawierzenia się w ręce Maryi rozpoczęliśmy budowę nowej kaplicy w Tobwe. W krótkiej modlitwie prosiliśmy Matkę Bożą z Guadalupe aby towarzyszyła nam każdego dnia w pracach budowlanych. Wszak to jej imieniem będzie nazwana ta kaplica. Wszyscy otrzymali dwie krótkie modlitwy do matki Bożej.

Rada Parafialna w Mpunde

Rada Parafialna w Mpunde

Od środy gościliśmy w Mpunde przedstawicieli rad parafialnych ze wszystkich kaplic naszej misji.
Jezus Zmartwychwstał

Jezus Zmartwychwstał

Wszystkich Przyjaciół naszej Misji w Mpunde zapewniamy o modlitwie w dzień Zmartwychwstania. Prosimy by Pan zwyciężający śmierć i szatana obdarzał Was siłami w codziennej walce ze złem i ludzkimi słabościami.

Niedziela Palmowa w Mpunde

Niedziela Palmowa w Mpunde

W tym roku na świętowanie Niedzieli Palmowej przyszły do Mpunde dzieci z naszych kaplic.
Blog ks. Adama Pergóła

Blog ks. Adama Pergóła

Świętując poświęcenie nowej murowanej kaplicy, dziękowaliśmy Panu Bogu za dobrych ludzi ze Słowacji. To dzięki ofiarności Pana Jana Stupaka i Jego Rodziny rodem z Lendaku mogliśmy zbudować kaplicę pod wezwaniem Ducha Św.

ks. kan. Adam Marek Pergół

Kapłan Diecezji Płockiej. W Zambii od 2001 roku. Pochodzi z Pułtuska. Święcenia kapłańskie: 14 czerwca 1997 roku. Proboszcz: Mpunde

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę