Dziękczynienie za wolność

Zauważaliście, że w świętowaniu srebrnego jubileuszu narodzin wolnej Polski, prawie nie widać Kościoła? Owszem, była Msza św. przed Świątynią Opatrzności, był Sekretarz Stanu, ale mam wrażenie, że idea Kard. Nycza o dziękczynieniu sprowadza się, poza Warszawą, do zbierania pieniędzy na Świątynię. Nie wiem, w ilu kościołach wspomniano o tej rocznicy, chociażby w modlitwie wiernych?

Zauważaliście, że w świętowaniu srebrnego jubileuszu narodzin wolnej Polski, prawie nie widać Kościoła? Owszem, była Msza św. przed Świątynią Opatrzności, był Sekretarz Stanu, ale mam wrażenie, że idea Kard. Nycza o dziękczynieniu sprowadza się, poza Warszawą, do zbierania pieniędzy na Świątynię. Nie wiem, w ilu kościołach wspomniano o tej rocznicy, chociażby w modlitwie wiernych?

Co więcej, słyszę, że to nie ten termin, że wybory były niedemokratyczne, niektórzy wprost powtarzają, ze dziękczynienie z tej okazji byłoby mieszaniem się do polityki, że partie są podzielone, że tylu rozgoryczonych transformacją, tyle biedy i bezrobotnych, co tu więc świętować.

A przecież przed dwudziestu pięciu laty to Bogu w pierwszym rzędzie dziękowaliśmy za każdy promyk wolności, za każdego człowieka, który cieszył się, iż cierpienia internowanych nie poszły na marne, że coś się zmienia. Pamiętam dobrze nie tylko rok 1989, ale duszne lata, które go poprzedzały. Te wszystkie narady, starania, wspaniałą działalność Studium Posoborowego dla świeckich, zabiegi o to, żeby odżyła Solidarność, żeby stworzyć KIK w Płocku.

Przecież Kościół tym żył, to spajał, służył budynkami, ale przede wszystkim obejmował chrześcijańskim duchem jednoczenia, godzenia, mediowania, proponowania. Nie mieliśmy wtedy wątpliwości, że Bóg nam błogosławi, że tak trzeba, co więcej, że to świeccy wierzący są głównymi aktorami na scenie dziejów Ojczyzny.

Jeśli ktoś myśli, że już wtedy nie było sporów, żalów, dyskusji – to gruntownie się myli. Pamiętam dyskusje w Klubie Inteligencji Katolickiej. Ci, którzy przeżyli spotkanie ze śp. Stanisławem Stommą, nota bene senatorem wybranym z naszego okręgu, pamiętają przecież, że nieomal nie doszło do podziału KIKu. A pierwsze Boże Ciało po wyborach w Płocku? Bp Z. Kamiński poprosił Komendanta Milicji, aby brał udział w procesji. Do dzisiaj brzmią w moich uszach autentyczne żale uczestników uroczystości.

Taki Kościół zdał egzamin w tamtych czasach. Czy naprawdę to słowa B. Obamy powinny nas stawiać do duchowego pionu, przypominać, że byliśmy lepsi, niż nam się wydaje? W końcu dobrze, że padły: „gdy syn narodu polskiego zasiadł na tronie Piotrowym, wrócił tutaj i w Warszawie mówił, że nie będzie sprawiedliwej Europy bez niepodległej Polski. I dzisiaj chcę podziękować za odwagę Kościoła katolickiego i za ducha św. Jana Pawła II”.

Święty Papież dobrze wiedział komu należy dziękować, gdy w swoim stylu, z uśmiechem odpowiadał na oklask polskich parlamentarzystów: Ależ nam się przydarzyło. Kiedy słucham dziś małodusznych, mam wrażenie, że nic się nam nie przydarzyło, a jeśli już, to samo się stało. Dlatego doskwiera mi milczenie Kościoła, milczenie „Solidarności”, cisza wokół takich ludzi w Płocku, jak M. Stępniak, T. Ścieszko, czy nieżyjąca już W. Sokołowska.

4. 06.2014 r. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę