Ekonomia sumienia

W sobotę, 25 października 2014 r., do płockiej hali sportowej Orlen Arena przyjechało z całej Polski prawie 500 chrześcijan, którzy w pracy zawodowej i działalności gospodarczo-społecznej wyraźnie odwołują się do swojej wiary. Organizatorzy pierwszego Ogólnopolskiego Forum Chrześcijańskiego, czyli panowie Wojciech i Tomasz Sztrekerowie z Płocka, zaproponowali dyskusję na temat ekonomii sumienia.

W sobotę, 25 października 2014 r., do płockiej hali sportowej Orlen Arena przyjechało z całej Polski prawie 500 chrześcijan, którzy w pracy zawodowej i działalności gospodarczo-społecznej wyraźnie odwołują się do swojej wiary. Organizatorzy pierwszego Ogólnopolskiego Forum Chrześcijańskiego, czyli panowie Wojciech i Tomasz Sztrekerowie z Płocka, zaproponowali dyskusję na temat ekonomii sumienia.

Trafili w zapotrzebowanie tych, którzy zajmują się biznesem, kierują mniejszymi czy większymi zespołami ludzi, szukają pomysłu na własną działalność gospodarczą. Okazuje się, że dobre zarządzanie własnym sumieniem jest warunkiem koniecznym do wszelkiej działalności publicznej. Katolicy niby to wiedzą, ale często w sferze publicznej albo o tym zapominają, albo też wchodząc w układy, szybko tracą siły w obronie sumienia. Powstaje moralny dyskomfort, poszukuje się zasad ekonomii sumienia, no i ludzi, którzy myślą podobnie.

Chyba z tego poszukiwania rodzą się takie inicjatywy jak wiara w biznesie, ekonomia sumienia, spotkanie w płockiej Orlen Arenie. Chyba po raz pierwszy odprawiono tam Mszę św. przed obradami, kończąc je krótką adoracją Najświętszego Sakramentu. W wystąpieniach prelegentów można było usłyszeć poruszające świadectwa wiary i heroicznej wierności sumieniu. W przerwach między prelekcjami spotykało się świeckich katolików z całej Polski, którzy próbują się organizować, zakładają stowarzyszenia katolickie, szukają partnerów.

Trochę niepokojące jest to, że odbywa się to wszystko jakby poza tradycyjnymi ruchami wiernych świeckich. W płockiej Orlen Arenie najbardziej aktywni byli młodzi ludzie z Patrolu Studni, nie dostrzegłem Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich czy innych równie zasłużonych stowarzyszeń. A przecież organizatorzy rozesłali plakaty do parafii nie tylko w naszej diecezji.

Nadzieję niosą świeccy katolicy, którzy z jednej strony są obudzeni religijnie, z drugiej śmiało wchodzą w przestrzeń życia społecznego. Okazuje się, że studiują zasady Katolickiej Nauki Społecznej i potrafią je przełożyć na konkret lepiej niż teoretycy w sutannach. Z otwartymi ustami słuchałem wykładu dr. Henryka Siodmoka, prezesa Zarządu Grupy Atlas, który o encyklikach społecznych ostatnich papieży opowiadał ze znawstwem człowieka wcielającego je w życie. Nie wspomnę już o Romanie Klusce, dr. Tadeuszu Wasilewskim, naprotechnologu z Białegostoku, dr. Krzysztofie Wąsowskim, prawniku z Warszawy, finansistach Marku Rogalskim i Marku Zuberze czy s. Małgorzacie Chmielewskiej.

Ta ostatnia przywiozła nawet produkty wytwarzane przez ludzi, którym pomaga. Św. Wojciech z Poznania sprzedawał swoje książki, w przerwach występowali artyści z Warszawy i Krakowa. Trochę mi brakowało płockich akcentów, choćby książek wydawanych przez nasz PIW. W sumie jednak byłem dumny, że Forum odbyło się w Płocku, mieście - jak podkreślali organizatorzy - Boskiego Miłosierdzia.

25.10.2014.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę