XLIII Synod Diecezji Płockiej

Dokumenty:

Instrukcje
Instrukcja o duszpasterstwie rodzin Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa  I życia rodzinnego w Diecezji Płockiej Instrukcja o katechizacji Instrukcja o przygotowaniu i przebiegu pierwszej spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci Instrukcja o przygotowaniu dzieci do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych Instrukcja o przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowania Instrukcja o przygotowaniu i przebiegu liturgii sakramentu bierzmowania w Diecezji Płockiej Instrukcja o katechumenacie i ponownym katechumenacie dorosłych Instrukcja o kulcie Bożego Miłosierdzia Instrukcja o sanktuariach Instrukcja o stałej formacji prezbiterów Instrukcja o relacjach i współpracy proboszcza, wikariusza i seniora Instrukcja o prymicjach kapłańskich Instrukcja o wizytacji kanonicznej Instrukcja o wizytacji dziekańskiej Instrukcja o konferencjach dekanalnych Instrukcja o zadaniach dekanalnego ojca duchownego Instrukcja dotycząca przygotowania kwestionariusza przedwizytacyjnego w sprawach budownictwa i sztuki sakralnej Instrukcja o kandydatach do stałego diakonatu, akolitatu i lektoratu oraz ich posłudze w Diecezji Płockiej Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Instrukcja o sprawowaniu liturgii rzymskiej w formie nadzwyczajnej Instrukcja o misjach i rekolekcjach parafialnych Instrukcja o rekolekcjach szkolnych Instrukcja o wizycie duszpasterskiej Instrukcja o duszpasterstwie trzeźwości Instrukcja o Parafialnych Zespołach Caritas Instrukcja o zarządzaniu kościelnymi dobrami doczesnymi Diecezji Płockiej Zasady działania Diecezjalnego Funduszu Społecznego Instrukcja regulująca uposażenie pracowników zatrudnionych w instytucjach diecezjalnych, kapelanów i studentów Instrukcja regulująca uposażenie proboszcza, wikariusza i rezydenta oraz świadczenia osobiste i parafialne Instrukcja o zabezpieczeniu majątku parafialnego przy zmianie na stanowisku proboszcza Instrukcja o ofiarach mszalnych oraz binowaniu i trynowaniu Mszy Świętej Instrukcja o prowadzeniu kancelarii parafialnej Instrukcja o postępowaniu w sprawach budowlanych i konserwatorskich, dotyczących obiektów sakralnych i parafialnych Instrukcja o prowadzeniu księgi inwentarzowej parafii Instrukcja o ukształtowaniu i wyposażeniu wnętrza świątyni Instrukcja o cmentarzach parafialnych Instrukcja o zatrudnianiu pracowników kościelnych w parafiach

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę